ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้ขอให้สถานศึกษา แจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน กรอกข้อมูลการปะเมินตนเอง

และจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ www.r-idplan.net สำหรับให้ครูสายงานการสอนทุกคนดำเนินการนั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จึงขอแจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

1. เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ www.r-idplan.net (**ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย. 2561**)

2. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเว็ปไซต์ (ดาวน์โหลดคู่มือ) ก่อนการใช้งาน

3. Log in เข้าระบบ ฯ ด้่วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน หรือ E-mail ที่ใช้ลงทะเบียน (**การใช้ระบบฯ ครั้งแรกให้ลงทะเบียนก่อน**)

4. กรอกข้อมูลเบื้องต้น ในระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญหลัก ดังนี้

         4.1 ข้อมูลเบื้องต้น

              4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล

              4.1.2 รายวิชาที่สอน

              4.1.3 การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานย้อนหลัง

              4.1.4 การพัฒนาตนเองย้อนหลัง

         4.2 แบบประเมินตนเอง

         4.3 การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

              4.3.1 ความต้องการในการพัฒนาตนเองทั้งหมด

              4.3.2 แผนการพัฒนาด้วยตนเอง

              4.3.3 แผนการพัฒนาตนเองร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

              4.3.4 แผนการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงาน

         4.4 พิมพ์แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง

5. เมื่อครูดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบประเมินฯ จากระบบฯ เสนอคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาตามลำดับ

6. เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบตามข้อ 5 แล้วให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของสถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ระบุในคู่มือฯ เช่นลงข้อมูลการเห็นชอบของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับครูแต่ละคน รายงานการดำเนินงานภาพรวมของสถานศึกษาเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ( ***ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2561)

7. หากมีปัญหาการใช้งานระบบฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือข้อมูลเสนอแนะได้ในช่องทางติดต่อสอบถามในระบบฯ หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02509-3654-5 ต่อ 1210