ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้

– http://www.vec.go.th

– http://www.r-radionetwork.com

– http://www.r-chanel.net

ได้ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

::: ตารางการประชุม :::