การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข 1)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท

4. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท

หมายเหตุ:

1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นจำนวนเงินไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด

2. กรณีผู้ปกครองมารับเงินเองต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย

3. ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551