แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี

ขั้นตอนการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

        1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข   1)

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน –  บาท (ต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551 )

 หมายเหตุ:

        1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นจำนวนเงินไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด

        2. กรณีผู้ปกครองมารับเงินเองต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย


        3. ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  ออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551

        4. ดาวน์โหลดเอกสาร