ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนนักศึกษา ใน ระดับชั้น ปวช.และระดับปวส.

ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ งานวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2561

โดยมีกำหนดการดังนี้

1 ก.พ. 2562                     ส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวชและปวส. ทุกระดับชั้น ที่ไม่มีสิทธิ์
                             

                                         เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ขร.) ที่งานวัดผลและประเมินผล

18-22 ก.พ. 2562            สอบภาคปฏิบัติ ปวช และ ปวส

25-28 ก.พ. 2562           สอบภาคทฤษฏี ปวช และ ปวส.

4 มี.ค. 2562                    ส่งแบบประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น ปวช. 1,2,3

6 มี.ค. 2562                    ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น

6-7 มี.ค. 2562                ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช

8 มี.ค. 2562                    ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว (o) ทุกระดับชั้น

11 มี.ค. 2562                    ประกาศผลการสอบแก้ตัว (o) ทุกระดับชั้น

15 มี.ค. 2562                   ครูผู้สอนส่งผลไม่สมบูรณ์ (มส.) ทุกระดับชั้น

18 มี.ค. 2562                   ประกาศผลไม่สมบูรณ์ (มส.) ทุกระดับชั้น