แจ้งนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ


ในชั่วโมง IT เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

พักเที่ยง 1 ชม.

ในชั่วโมง IT เวลา 13.00 น. – 16.30 น.