มูลนิธิปอเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2

รายละเอียดของทุน   

**เป็นการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาปวส.2 ทุกแผนกวิชา

2. เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า2.00

3. มีความประพฤติดี และมีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ในการเรียน

เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับทุนการศึกษา

1. เรียงความ เขียนเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุน

2. ใบแสดงผลการเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเอกสารขอรับทุน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ส่งเอกสารหลักฐานที่ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205