มูลคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น

 

รายละเอียดของทุน   

**เป็นการทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชา

2. เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา  ไม่ต่ำกว่า3.00

3. มีความประพฤติดี และมีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ในการเรียน

เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับทุนการศึกษา

1. ใบสมัครทุนมูุลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ์

2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเอกสารขอรับทุน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2561

ส่งเอกสารหลักฐานที่ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205

****************************************

หรือส่งด้วยตนเองที่มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30  กันยายน  2561