ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้เปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยได้นำระบบดูแลผู้เรียน ผ่าน App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกทั้งแจ้งข้อมูลนักเรียนนักศึกษาให้กับผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม

การแจ้งตารางเรียนตารางสอน การเข้าห้องเรียนในรายวิชา การสั่งการบ้าน ปฏิทินกิจกรรม ร่วมถึงข่าวสารอื่น ๆ ของวิทยาลัย นั้น                   

              ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งผู้ปกครองเปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยสามารถติดตั้ง App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone ดังนี้

มือถือระบบ Android ติดตั้ง App: http://gg.gg/app-tvc-android

มือถือระบบ iOS ติดตั้ง App: http://gg.gg/app-tvc-ios

คู่มือขั้นตอนการเข้าใช้ระบบดูแลผู้เรียนได้ที่ลิงค์: http://l.ead.me/manual-app

ดังนั้น หากผู้ปกครองพบปัญหาการเข้าใช้ระบบสามารถติดต่อนายทศพร ปานเอี่ยม 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๗๐๔๐๔๙๙ 

หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ลิงค์: http://l.ead.me/tvc-line วิทยาลัยฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบต่อไป