หน้าที่รับผิดชอบ

บุคคลากร

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์

หัวหน้างานบุคลากร

นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปัทมา ฟักเล็ก

เจ้าหน้าที่สนับสนุน