หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางจุไรภรณ์ พุ่มมณี

หัวหน้างานพัสดุ

นางฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปาลิตา ชะนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนันฑกานต์ ชานประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายชาติ โพธิ์รี

พนักงานขับรถยนต์

นายไพศาล การพุฒมี

พนักงานขับรถยนต์