หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายวันใหม่ อวยพรเจริญผล

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอลิสา เจริญสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายชนม์ชนก ฐิตะกสิกร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน