หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวติชิลา มณีสี

หัวหน้างานการเงิน

นางสาววาสนา อีดหมาด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพรรณราย ทวีวัฒน์

เจ้าหน้าที่สนับสนุน