หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาววรนารถ บัวภาเรือง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเฉลา พยุงพันธุ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายสมศักดิ์ โพธิ์มณี

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายสาคร บุตรมี

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายเสนีย์ กองอรรถ

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายสมศักดิ์ แสนยากร

ยามรักษาการณ์

นายสุรินทร์ เปรมปรี

ยามรักษาการณ์