หน้าที่รับผิดชอบ

ข้อมูลงบทดลองประจำปี

บุคลากร

นางสาวจิราภรณ์ เจริญสุข

หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวลวัณรัตน์ ปริ่งปรีชา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอนุชิดา แสงอ่อน

เจ้าหน้าที่สนับสนุน