ประเภท : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึ...

ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอชื่นชม นายกฤษณพงศ์ อินฟ้าเเสง นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิ... [อ่าน : 1362 ครั้ง]

แจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำห...

รายละเอียดใบสำคัญการรับเงิน [อ่าน : 2061 ครั้ง]

แจ้งกำหนดการประเมินผลปลายภาคเร...

แจ้งกำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 [อ่าน : 1557 ครั้ง]

แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบ...

ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบ [อ่าน : 1130 ครั้ง]

ขอแจ้งนักเรียนเปลี่ยนระบบดูแลผ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้เปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยได้นำระบบดูแลผู้เรียน ผ่าน App: School B... [อ่าน : 1285 ครั้ง]

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/25...

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้วันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2561 นี้ เวลา 0... [อ่าน : 1076 ครั้ง]

เรือจ้าง วางพาย สายอาชีพ 2561

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2561 แด่ครูพัทยา จันโทกุล และครูชวัลกร พฤกษสุขเกษม [อ่าน : 933 ครั้ง]

กำหนดโครงการกิจกรรม "Big Clean...

ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 1051 ครั้ง]

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทาง...

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [อ่าน : 1050 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงก...

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา [อ่าน : 1086 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2 [อ่าน : 1082 ครั้ง]

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชา...

ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 1025 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาเ...

แจ้งนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ในชั่วโมง IT เวลา 08.30 น. - 12.00 น. พักเที่... [อ่าน : 1057 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

งานพัสดุ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานทะเบียน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานการเงิน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานบุคลากร มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 2
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานการบัญชี มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0

มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 13