ประเภท : ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการปฏ...

ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการปฏิบัตืงาน Performance Agreement (PA) [อ่าน : 26 ครั้ง]

แบบสำรวจสื่อการเรียนการสอนของค...

แบบสำรวจสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 874 ครั้ง]

แจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน กรอ...

กรอกข้อมูลการปะเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ออนไลน์ [อ่าน : 1927 ครั้ง]

ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 1360 ครั้ง]

ด่วน เรียนหัวหน้าแผนกวิชา/หัว...

ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงการศึกษา /งบประมาณ/อุดหนุน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาค... [อ่าน : 1207 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

งานพัสดุ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 1
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานการเงิน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 1
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานการบัญชี มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0

มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด 5