ประเภท : วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์
ขนมอบกรอบใบชะคราม สนใจติดต่อสั...

ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [อ่าน : 1023 ครั้ง]

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผ...

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง : Voice Command for Bedridden Patient [อ่าน : 1002 ครั้ง]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู...

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 1095 ครั้ง]

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ ถัง...

การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ ถังขยะอัจฉริยะ [อ่าน : 1190 ครั้ง]

โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางการ...

โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางการพูดในการสื่อสาร [อ่าน : 1060 ครั้ง]

โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสาย...

โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 1202 ครั้ง]

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Ani...

ตัวแทนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University... [อ่าน : 1054 ครั้ง]

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุดโทรศัพ...

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุดโทรศัพท์กองทัพอากาศบนระบบแฏิบัติการเอนดรอยด์ [อ่าน : 1024 ครั้ง]

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บสิ...

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บสินค้าด้วยโปรแกรม Express สำหรับแผนกจัดซื้อ ของบริษัท สยามการค้า จำกัด [อ่าน : 1072 ครั้ง]

การวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำคู่ม...

การวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม Express สำหรับระบบจัดซื้อ บริษัท สยามการค้า จำกัด [อ่าน : 1022 ครั้ง]

การเปรียบเทียบการทำงานของระบบ...

การเปรียบเทียบการทำงานของระบบ FireWall ระหว่าง Endian และ pFsense [อ่าน : 1061 ครั้ง]

การเปรียบเทียบการทำงานของระบบ...

การเปรียบเทียบการทำงานของระบบ FireWall ระหว่าง Fortigate และ Mikrotik [อ่าน : 1135 ครั้ง]

การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบี...

การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียน ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช [อ่าน : 1017 ครั้ง]

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบ...

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 1069 ครั้ง]

แฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิกส์

การเก็บผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบในแฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Site ช่วยให้เก... [อ่าน : 1081 ครั้ง]

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน [อ่าน : 1016 ครั้ง]

มิติใหม่ของการสอบ

เปลี่ยนการสอบแบบเดิมๆ ให้ไม่น่าเบื่อ โดยใช้เครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Plickers [อ่าน : 1136 ครั้ง]

ข้อมูล : วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 12
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการโรงแรม มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการออกแบบ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการบัญชี มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 3

มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 17