หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวรุ่งนภา แดงดี

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นางนิภาพร สุขแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหัฎฐพล อำภารส

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพาภรณ์ ชูด้วง

เจ้าหน้าที่สนับสนุน