หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางนิภาพร สุขแก้ว

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวรุ่งนภา แดงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวมนัสพร สิงห์ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนฤมล อาบุญงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมพพรภรณ์ ชูด้วง

เจ้าหน้าที่สนับสนุน