หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวจารุวรรณ กล่อมประเสริฐ

หัวหน้างานวางแผนและความร่วมมือ

นางสาวรุ่งนภา แดงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน