หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายองอาจ โกมลมรรค

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายภานุวัฒน์ กองเขน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวพิมพาภรณ์ วรรณทวี

เจ้าหน้าที่สนับสนุน