หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายคณิน สัจจารักษ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศรายุธ แซ่ตั้ง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

xxxxx

เจ้าหน้าที่สนับสนุน