หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายชาญชัย เขียวแท้

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหัฎฐพล อำภารส

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางพิมดาภรณ์ ชูด้วง

เจ้าหน้าที่สนับสนุน