ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นดังนี้

 

     1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

     2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

     3. ระดับปริญญาตรี

 


 
รายละเอียด สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

     1.1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม
            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            - สาขาวิชาการบัญชี
            - สาขาวิชาการตลาด
            - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     1.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
            - สาขาวิชาออกแบบ
            - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
            - สาขาวิชาการถ่ายภาพ และวีดีทัศน์

 

     1.3 ประเภทวิชาคหกรรม
            - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรทวิภาคี)
            - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
            - สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 
     1.4 ประเภทวิชาอุตสหกรรมท่องเที่ยว
            - สาขาวิชาการโรงแรม
 
     1.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

      2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             - สาขาวิชาการบัญชี
             - สาขาวิชาการตลาด
             - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     2.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
             - สาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์

 

     2.3 ประเภทวิชาคหกรรม
             - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรทวิภาคี)
             - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาตร์

 

     2.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     2.5 ประเภทวิชาอุตสหกรรมท่องเที่ยว
             - สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

 


 
3. ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
รับสมัครผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 

       3.1 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ