ข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ตราวิทยาลัย

เนื้อที่ของสถานศึกษา : มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 15 ตารางวา

 

สีประจำวิทยาลัย : สีม่วง-สีขาว

 

ปรัชญาวิทยาลัยเร่งศึกษา หาความรู้ เชิดชูความดี มีคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ ผลิตและพัฒนากำลังคน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สร้างองค์ความรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีเป้าหมายชีวิต คิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ : มีวินัย จิตใฝ่อาสา รักษาวัฒนธรรม

 

พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาสู่สากล

พันธกิจที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

พันธกิจที่ 4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

 

สถานที่ที่ตั้งวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Thonburi Vocational College
เลขที่ 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

โทรศัพท์ : 02-412-3411

โทรสาร : 02-412-3486

 

 
 

เว็บไซต์ : www.thonburi.ac.th

Facebook : @thonburivocationalcollege

E-mail : [email protected]