ศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
หมายเหตุ : ศิษย์เก่าเข้าบริเวณวิทยาลัยฯได้หลัง 12.00 น. หรือประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีติดต่อครูประจำสาขาวิชาของตนเอง และโปรดแต่งกายสุภาพ