เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บุคลากร

นายจิตติกร สงจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวกุลวดี สำลีกำเนิด

นายภาณุ วรรณทวี

นางสาวนฤมล อาบุญงาม

นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส