นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนกยศ.ปีการศึกษา2561

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนในระบบ e-studentloan

2. print แบบคำขอกู้จากระบบ

3. download แบบคำขอกู้ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   3.1 แบบคำขอกู้ Download 

   3.2 แบบรับรองรายได้ครอบครัว Download

   3.3 หนังสือแสดงความเห็นครูที่ปรึกษา Download

4. ส่งแบบคำขอกู้พร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

    ที่ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง1205