หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางชนิสรา ชูใจ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวภิญญาพัชญ์ หนองหาญ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวณัฐฐาพัชร์ บรรจมาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน