หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายบรรพต ฉั่วตระกูล

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวันใหม่ อวยพรเจริญผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายชนม์ชนก ฐิตะกสิกร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายภานุวัฒน์ กองเขน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจิรเมธ ศรีพรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน