หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวสรัญญา เรืองศรี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวปาลิตา ชะนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสายฝน ดาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวันใหม่ อวยพรเจริญผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณภัทร เมธสุทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน