หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวสายฝน ดาภา

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิภา วิเศษการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (อวท.)

นางสาวมนัสพร สิงห์ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (อวท.)

นายทองมิน สร้อยเพ็ชร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (รด.)

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (รด.)

นายเอกนรินทร์ ภาคะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ลส.)

นางสาววรนารถ บัวภาเรือง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (นร.)

นางชนิสรา ชูใจ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ด้านกีฬา)

นางสาวมณฑา วรัญญูวัฒนะ

เจ้าหน้าที่สนับสนุน