หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายเอกนรินทร์ ภาคะ

หัวหน้างานปกครอง

นางชนิสรา ชูใจ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายชูเกียรติ สระสืบกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศรายุธ แซ่ตั้ง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหัฎฐพล อำภารส

ผู้ช่วยหัวหน้างาน