รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2566

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อในระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ให้มามอบตัวลงทะเบียนเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ในเวลา 08.00 น. ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ให้นักเรียน นักศึกษามามอบตัวลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้ – ระดับ ปวช.1 จำนวนเงิน 2,640 บาท – ระดับ ปวส.1 จำนวนเงิน 2,790 บาท (หมายเหตุ ระดับ ปวส. ยังไม่รวมค่าหน่วยกิตรายวิชา ทางวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางกล่องข้อความหรือโทร 0 2412 3411, 0 2412 6285

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกำหนดให้นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม 2565

รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ครูที่ปรึกษาโดยตรง หรือโทร 0 2412 3411, 0 2412 6285

ประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “รณรงค์ป้องกันยาเสพติด” หมดเขตส่ง 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. มีดังนี้ 1. กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (TO BE NUMBER ONE) 2. กิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูน “Comics” ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูน “Comics” สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพด้วยมือ 4. กิจกรรมประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์เทคนิคผสม 5. กิจกรรมประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์ 6. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Antidrug” 7. กิจกรรมประกวดViral Clipหัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. กิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ 9. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ครูบรรพต ฉั่วตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษ”

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 65

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี หมายเหตุ : ตารางเวลาเข้าตรวจสุขภาพอยู่ในคอมเมนต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565

ศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี หมายเหตุ : ศิษย์เก่าเข้าบริเวณวิทยาลัยฯได้หลัง 12.00 น. หรือประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีติดต่อครูประจำสาขาวิชาของตนเอง และโปรดแต่งกายสุภาพ

แจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำหรับใบสำคัญการรับเงิน

การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ 1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข 1) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท 4. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท หมายเหตุ: 1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นจำนวนเงินไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด 2. กรณีผู้ปกครองมารับเงินเองต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย 3. ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551

แจ้งกำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนนักศึกษา ใน ระดับชั้น ปวช.และระดับปวส. ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ งานวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2561 โดยมีกำหนดการดังนี้ 1 ก.พ. 2562                     ส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวชและปวส. ทุกระดับชั้น ที่ไม่มีสิทธิ์                                                    […]

แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี

แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี ขั้นตอนการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้         1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข   1)         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)         3. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน –  บาท (ต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551 )  หมายเหตุ:         1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นจำนวนเงินไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด         2. กรณีผู้ปกครองมารับเงินเองต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย         3. ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  ออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551         4. ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอแจ้งนักเรียนเปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยสามารถติดตั้ง App: School Bright

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้เปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยได้นำระบบดูแลผู้เรียน ผ่าน App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกทั้งแจ้งข้อมูลนักเรียนนักศึกษาให้กับผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งตารางเรียนตารางสอน การเข้าห้องเรียนในรายวิชา การสั่งการบ้าน ปฏิทินกิจกรรม ร่วมถึงข่าวสารอื่น ๆ ของวิทยาลัย นั้น                                  ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งผู้ปกครองเปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยสามารถติดตั้ง App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone ดังนี้ มือถือระบบ Android ติดตั้ง App: http://gg.gg/app-tvc-android มือถือระบบ iOS ติดตั้ง App: http://gg.gg/app-tvc-ios คู่มือขั้นตอนการเข้าใช้ระบบดูแลผู้เรียนได้ที่ลิงค์: http://l.ead.me/manual-app ดังนั้น หากผู้ปกครองพบปัญหาการเข้าใช้ระบบสามารถติดต่อนายทศพร ปานเอี่ยม  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๗๐๔๐๔๙๙  หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ลิงค์: http://l.ead.me/tvc-line วิทยาลัยฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบต่อไป