เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บุคลากร

นางสาวสุนีย์ น้าประทานสุข

หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวนจิรัตน์ นวลวิวัฒน์

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์

นางสาวมนัสรี สังข์เผื่อน

นายเอกนรินทร์ ภาคะ

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget