PTECH TVC Mentor พบ Mentee

โครงการ PTECH ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Mentor พบ Mentee เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สัมผัส พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน IT ได้รับเกียรติจาก Mentor บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จำนวน 12 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mentee นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 20 คน และ ระดับ ปวช. 2 จำนวน 20 คน และ ปวช.3 จำนวน 15 คน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (V-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.3 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมควบคุมการสอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยในปีการศึกษา 2565 มีร้อยละของผู้เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 91.1 จัดการทดสอบในวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งมีความโดดเด่นในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ โดยมีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทำให้สารสนเทศมีการใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น และให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้มามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566) ประจำปีการศึกษา 2566 📍📍 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการสัมภาษณ์ และมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 📝📝 หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มามอบตัวรอบที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 มาวัดตัวตัดเครื่องแบบในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกัน ☎️☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร 0 2412 3411 หรือ 0 […]

เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม

คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณรังสรรค์ เฮงกสิกรรม สามีนางจันทร์ฉาย ศิลาทอง (พี่แมว) บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ วัดกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

งานวันครู อาชีวศึกษากรุงเทพ 2566

คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมงานวันครู อาชีวศึกษากรุงเทพ 2566 คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้ารับรางวัลผู้บริหารดีและครูดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของอาชีวศึกษากรุงเทพฯ จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

มหกรรมสิ่งประดิษฐ์ 2565 ระดับภาคตะวันออกและกทม

คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2565 ระดับภาคตะวันออกและกทม. ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานตัดสินสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และครูวันใหม่ อวยพรเจริญผล เป็นคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสุนทรี อาจทวีกุล ครูภรณ์ทิพย์ มีสุขและครูสาวิตรี หนองยาง มหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง

กราบขอพรปีใหม่ 2566

คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้ากราบสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5. และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันครูแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี… ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี… ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 08.00 น. พิธีถวายเครื่องบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ 09.09 น. พิธีทำบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 10.00 น. กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี