วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งมีความโดดเด่นในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ โดยมีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทำให้สารสนเทศมีการใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น และให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร