ภาพบรรยากาศ...การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ ท่านผอ.สุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบในครั้งนี้ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี