วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี…ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบแอนิเมชั่น 3D R superhero ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก