📕📕ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อในระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ให้มามอบตัวลงทะเบียนเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ในเวลา 08.00 น. ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

📌📌ให้นักเรียน นักศึกษามามอบตัวลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้
- ระดับ ปวช.1 จำนวนเงิน 2,640 บาท

- ระดับ ปวส.1 จำนวนเงิน 2,790 บาท (หมายเหตุ ระดับ ปวส. ยังไม่รวมค่าหน่วยกิตรายวิชา ทางวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

☎️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางกล่องข้อความหรือโทร 0 2412 3411, 0 2412 6285