พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภูมิปัญญาไทยหัตถกรรมท้องถิ่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนา จากทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบที่ ๒ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภูมิปัญญาไทย หัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งานประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์ใบลาน)