วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้
การประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) อาคาร 9