สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี