ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3 อัตรา
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง) 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม