ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม 2566) ประจำปีการศึกษา 2566 📍📍 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการสัมภาษณ์ และมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 📝📝 หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มามอบตัวรอบที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 มาวัดตัวตัดเครื่องแบบในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกัน ☎️☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร 0 2412 3411 หรือ 0 2412 6285