งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณนิชนันท์ คงศรี และคุณภานุพันธ์ พันธ์รัมย์ เป็นทีมวิทยากรในการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี