คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมงานวันครู อาชีวศึกษากรุงเทพ 2566 คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้ารับรางวัลผู้บริหารดีและครูดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของอาชีวศึกษากรุงเทพฯ จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ