คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้ากราบสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5. และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร