หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นายเวชยันต์ ปั่นธรรม

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวอุมาภรณ์ สามัคคี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศรายุธ แซ่ตั้ง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน